Informácie o spôsobe získavania informácií

8. júl 2015

Vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad č. 35, kancelária starostu obce

Čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Rakúsoch