Oznam o výberovom konaní

18. máj 2017

Obec Rakúsy vyhlasuje výberové konanie v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca  a terénna práca v obciach s prítomnosťou  MRK. 


Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. júna 2017 o 8.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v budove Hasičskej zbrojnice č. 34 Rakúsy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5. júna 2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Informácie o požadovaných dokladov, kvalifikačných predpokladov, výberových kritériách a popisu obsadzovaných pozícií, nájdete v prílohe: Oznam o VK Rakúsy 2017 NP TSP a TP.

K stiahnutiu