Zbierky zákonov SR

20. november 2015

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov - obec je povinná zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola prístúpná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

Do Zbierky zákonov SR je možné nahliadnúť v úradných hodinách na obecnom úrade v kancelárií prednostu.