História športu

Šport má v obci dlhoročnú tradíciu. Rozmach športovej činnosti zaznamenávame v povojnovom období, keď bola v obci založená Dedinská športová organizácia (DŠO) Sokol. Jej predsedom sa stal Michal Václav. Hlavnou náplňou činnosti bol volejbal a na jar v roku 1954 sa vedľa dnešného futbalového ihriska vybudovalo volejbalové ihrisko. Dnes na tomto mieste stoja nové domy. Následne sa DŠO Sokol Rakúsy s mužským (pod vedením Jána Mlynarčíka) i dievčenským družstvom (po vedením Margity Čekovskej-Mlynarčíkovej) zúčastnila na okresných pretekoch v Huncovciach, kde získala prvenstvo. V tom istom roku sa DŠO Sokol zúčastnila krajského kola Spartakiády v Košiciach, kde si takisto mužské i ženské družstvo v rámci súťaží vybojovalo víťazstvo nad družstvami Barce, Kráľovského Chlmca a Roľníckej školy Spišská Nová Ves.

V nasledujúcich rokoch športovcov v obci združovala Telovýchovná jednota Družstevník, ktorá sa neskôr premenovala na súčasnú Telovýchovnú jednotu Požiarnik Rakúsy. Z celej histórie má v súčasnosti najviac družstiev zapojených v okresných a krajských súťažiach organizovaných Slovenským zväzom telesnej kultúry.

Futbal je najmasovejší čo do počtu aktívnych hráčov a najsledovanejší šport v obci. Obec v ňom reprezentujú dve družstvá a to muži v II. okresnej triede a dorastenci v I. okresnej triede.

V roku 2003 bolo vybudované futbalové ihrisko aj v rómskej osade. Časť financií poskytla obec a časť získala rómska osada z projektu „Čisté osady", ktorého sa zúčastnila a v súťaži „O najčistejšiu osadu" získala prvé miesto.

Športom číslo 2 je stolný tenis. Ten bol v obci založený v roku 1966. V súčasnosti štartujú v súťažiach až tri družstvá a to muži „A" v IV. lige Podtatranskej, muži „B" v VI. lige Podtatranskej a žiaci v III. Podtatranskej lige.

Každoročne cez letné prázdniny sa v obci usporadúva futbalový turnaj o Putovný pohár starostu obce mužov, žiakov a dorastencov.

Podmienky k rozvoju športovej činnosti vytvára aj obecný úrad, ktorý každoročne prispieva na činnosť Telovýchovnej jednoty Požiarnik Rakúsy čiastkou z obecného rozpočtu. V 80. rokoch boli v obci pri futbalovom ihrisku postavené v akcii „Z" šatne TJ, ktoré slúžia na všetky druhy športovej činnosti (napríklad aj na ženský aerobik, ktorý má v obci niekoľkoročnú tradíciu) a okrem toho aj na niektoré kultúrne a záujmové akcie.

Ku kultúrno-športovým akciám môžeme zaradiť fašiangové preteky na snehu.

Bohatú tradíciu v obci má aj požiarnický šport. Do roku 1931 bol v obci spoločný hasičský zbor. V spomínanom roku Slováci založili vlastný hasičský zbor, ktorého prvým veliteľom bol Ondrej Pitoňák. Vytvorili sa tak podmienky súťaživosti medzi oboma zbormi a tým nárast hasičskej akcieschopnosti.

V povojnovom období mal Dobrovoľný požiarny zbor v obci svoje nezastupiteľné miesto. V roku 1976 sa v akcii „Z" vybudovala nová požiarna zbrojnica na mieste vedľa obecného úradu, kde stála stará budova požiarnej zbrojnice.

V súčasnosti je Obecný hasičský zbor zložený prevažne z mladých mužov a žien a plní vzorne svoju úlohu.

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!