Obyvateľstvo

Obec Rakúsy má k 8. marcu 2017 evidovaných v evidencii obyvateľstva 2956 obyvateľov.

Obec vykazuje už niekoľko rokov vysoký prirodzený prírastok obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený prírastkom v časti Osada. 

Štatistický úrad SR vykazuje vo svojej poslednej zverejnenej evidencii k 31.12.2014 počet obyvateľov 3038. Odchýlky sú spôsobené vysokou migráciou v časti Osada. 

 

 

K stiahnutiu