Školstvo a mimoškolská činnosť

Pádom Uhorska v roku 1918 a vytvorením nového štátneho útvaru - 1. čsl. republiky zmenil sa definitívne a natrvalo systém výuky na škole a to v jazyku národnom. Pokiaľ sa dovtedy u nás vyučovalo nemecky a maďarsky, po spoločenskej zmene to bolo iba v jazyku slovenskom.

Prvá škola v našej obci bola evanjelická. Nezachovali sa však nijaké dokumenty z tohto obdobia. Vieme iba, že táto škola fungovala až do odchodu Nemcov v roku 1945. Do dnešných čias sa zachovala iba pôvodná budova tejto školy, ktorá prešla pod správu MNV a neskôr sa odpredala, aby sa predišlo jej schátraniu. Vyučovacím jazykom na nej bola nemčina. Koncom 19. storočia sa do obce začalo sťahovať slovenské obyvateľstvo, ktoré bolo katolíckeho vierovyznania, preto postupom času vyvstala potreba slovenskej školy.

Pôvodná budova katolíckej školy v Rakúsoch bola drevená. S pribúdajúcim stavom obyvateľstva a tým aj žiakov stará budova školy kapacitne nevyhovovala, preto školská rada (tzv. školská stolica) rozhodla núdzovo využívať časť učiteľského bytu (2 miestnosti) t. č. farskej budovy pre vyučovacie účely. V roku 1911 si veriaci občania postavili z vlastných prostriedkov priestrannejšiu murovanú tehlovú školu poniže katolíckeho kostola, ktorá bola spravovaná rím.-kat. cirkvou.

Učiteľom v jednotriednej škole bol miestny rodák Ondrej Pitoňák. Keďže žiakov postupne pribúdalo, od roku 1932 sa začalo vyučovať na zmeny s tým, že jednu triedu tvorili žiaci 1. - 3. ročníka, druhú triedu žiaci 4. - 8. ročníka.

Po roku 1945 bola v budove bývalej evanjelickej školy zriadená druhá trieda národnej školy. Zvyčajne boli otvorené dve triedy prvého ročníka (jedna špeciálne pre „zanedbané cigánske deti) a triedy ostatných ročníkov boli zlúčené podľa počtu detí a ročníkov. Riaditeľom školy bol dlhé roky František Šimek, ktorý tu býval v učiteľskom byte prakticky až do odchodu do dôchodku v roku 1979.

Donedávna jediným zdrojom informácií o histórii našej školy bola jediná existujúca školská kronika, ktorá sa začala písať v školskom roku 1958/59. Z tejto kroniky čerpáme údaje o počte a stave žiakov.

Školský rok 1964/65 začal dňa 1. septembra s počtom žiakov 191, z toho 132 cigánskych, umiestnených v 7 triedach od 1. - 5. ročníka. Učebne boli umiestnené v 4 budovách:

A/ budova bývalej rím.-kat. slovenskej školy č. p. 78 (horná škola)

- 3. trieda sa strieda s 5. triedou

B/ bývalá evanjelická nemecká škola č. p. 110 (dnes č. 133)

- 2. trieda sa strieda so 4. B triedou

C/ bývalá evanjelická nemecká fara č. p. 52 (dnes budova MŠ č. 55)

- 1.A trieda sa strieda so.4. A triedou

D/ v nemeckom gazdovskom konfiškáte č. p. 50 (dnes č. 52)

- 1. B trieda

Zdanlivý pokles počtu žiakov koncom 80. rokov bol spôsobený zriadením špeciálnych tried, ktoré patrili pod Osobitnú školu v Kežmarku (triedy boli umiestnené v tunajšej ZŠ) a aj odchodom žiakov na druhý stupeň do Kežmarku.

Nová súčasná budova školy sa začala stavať na jar v roku 1966. Stavali ju Pozemné stavby Poprad. Vyučovanie na novej škole sa začalo 17. 1. 1967. Škola mala v tom čase 7 tried, 2 kabinety, zborovňu a riaditeľňu. V piatich ročníkoch tu bolo 7 tried.

Od šk. roka 1979/80 bol riaditeľom školy Ján Fetko.

V rokoch 1988-2002 bol riaditeľom školy Mgr. Pavol Hacaj. V školskom roku 1987/88 sa prvý krát otvárajú dve triedy 5. ročníka a postupujúce až do 8. ročníka, čím sa na škole vytvoril druhý stupeň ZŠ.

 l. januára 2002 bol riaditeľom školy Mgr. Ján Fiolek. Škola má právnu subjektivitu od 1. 4. 2002 . Vyučuje sa v dvoch budovách - v obci a v osade. V školskom roku 2003/2004 bolo v budove základnej školy vysunuté pracovisko Poľnohospodárskeho učilišťa v Kežmarku. V dvojročnom učebnom odbore sa vzdelávali žiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v nižšom ako v deviatom ročníku. Dievčatá sa učia v odbore praktická žena a chlapci v odbore stavebná výroba. V súčasnosti sa vyučovanie presunulo do objektov bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktoré má v správe obec. V školskom roku 2005/2006 sa v základnej škole realizoval projekt Ukončenie ZŠ, ktorý absolvovalo 12 žiakov.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol k 27. 9. 2006 odvolaný z funkcie riaditeľ školy Mgr. Fiolek a vedením školy bol poverený Mgr. Radoslav Dovjak. Vyučuje sa v dvojzmennej prevádzke v obidvoch budovách. Kapacitne škola nepostačuje, nemá telocvičňu, jedáleň, špeciálne učebne ani kabinety. V novembri 2006 bola na hlavnej budove školy vykonaná kompletná výmena okien, aby sa znížili tepelné straty. V súčasnosti prebiehajú ďalšie rekonštrukčné práce, ktorých výsledkom by malo byť vytvorenie priestorov pre sklad a nová zborovňa pre učiteľov.

20. marca 2007 bol na základe výberového konania do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Rakúsoch menovaný Mgr. Radoslav Dovjak.

Škola v spolupráci s obcou využíva nástroje sociálnej politiky - stravovanie žiakov zo sociálne odkázaných rodín prostredníctvom obedových balíčkov, vyplácanie sociálnych štipendií a príspevok štátu na školské pomôcky.

Škola sa snaží zabezpečiť svojim žiakom kvalitný výchovno-vzdelávací proces, a preto je vybavená v duchu doby aj počítačovou učebňou a internetom, dnes už nechýba ani audiovizuálna technika. Na druhom stupni sa vyučuje ruský jazyk. Žiaci sa zúčastňujú výtvarných, literárnych a tanečno-speváckych súťaží. Majú možnosť pracovať v krúžku tvorivých dielní, literárnom, stolnotenisovom, šikovných rúk, studenej kuchyne, biblickom, v krúžku rómskej kultúry a v krúžku informatiky. Od školského roku 2004/2005 sa počítačová učebňa na škole využíva na vyučovanie nepovinného predmetu informatika. Istý čas bola dostupná aj obyvateľom obce ako internetová miestnosť.

V školskom roku 2014/2015 má ZŠ s MŠ 701 žiakov. Pedagogický zbor školy tvorí spolu 74 pedagogických pracovníkov. Oproti minulosti, keď na 1. stupni ZŠ mohli vyučovať aj nekvalifikovaní učitelia, stúpa odborná úroveň učiteľov, ktorí si môžu dopĺňať vzdelanie popri zamestnaní. Pedagogická kvalifikácia je podmienkou prijatia do zamestnania.

Materská škola v obci bola zriadená v roku 1950 v budove evanjelickej fary, ktorá po odchode Nemcov z obce ostala prázdna a prešla do vlastníctva štátu. V tejto budove je materská škola dodnes, avšak s tým rozdielom, že v reštitúcii budovu opäť získala evanjelická cirkev, ktorej dnes obec platí nájom.

Materská škola v osade bola postavená v roku 1974. A otvorená bola 13. 2 . 1975 ako prvá MŠ pre čisto rómske deti v okrese. Najviac využívaná bola v čase povinnej predškolskej zaškolenosti, keď aj pobyt rómskych detí v predškolskom zariadení financoval štát. Malo to pozitívny vplyv na školskú pripravenosť detí a nebolo potrebné zriaďovať prípravné ročníky.

Riaditeľkou MŠ v osade bola od jej založenia Bernardína Brežinová. Ktorá tu pracuje dodnes. Dnes je v nej jedna trieda s 30 žiakmi, dopoludňajšou prevádzkou a s dvoma učiteľkami.

Po roku 1989 zaškolenosť rómskych detí do MŠ rapídne klesla a keďže počet rómskych detí rapídne stúpal, bolo potrebné rozšíriť kapacity školy. Jediným riešením bola budova materskej školy v osade, kde sa po zrušení celodennej prevádzky a prestavbe vytvorilo niekoľko tried pre vekovo najmladších žiakov.

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!