Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť Osada

 

Základné informácie


Operačný program:  
    Operačný program Ľudské zdroje
Názov prioritnej osi:     Prioritná os 6 - Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Špecifický cieľ:        Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Názov projektu:     Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada
Kód výzvy:       OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
Kód projektu:     312060D366
Začiatok realizácie:     november 2016
Ukončenie:     november 2019
Zazmluvnená suma     501 731,23 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


 

 

Veľkoplošná a trvalá tabuľa


Zverejnené príspevky 

 

Realizácia 

 

Fotogaléria